PDF Drukuj Email

 

Regulamin przyjęć do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie


1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łańcucie jest placówką oświatową.

2. Wszystkie formy pomocy udzielane są bezpłatnie.

3. Poradnia udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej uczniom, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu łańcuckiego. W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola lub szkoły pomocy udziela poradnia ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

4. Dzieci i młodzież przyjmowane są w poradni na pisemne zgłoszenie rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia. Do zgłoszenia wskazane jest dołączenie (w zależności od problemu) stosownej opinii przedszkola, szkoły o uczniu.

  • Badania uczniów z trudnościami w nauce oprócz zgłoszenia rodziców /prawnych opiekunów/ wymagają przedłożenia druku "Opinia o uczniu" wypełnionego przez nauczyciela wychowawcę.
  • Badania uczniów w kierunku stwierdzenia specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji rozwojowej) oprócz zgłoszenia wymagają przedłożenia druku "Opinia nauczyciela polonisty o uczniu" wypełnionego przez nauczyciela polonistę.

5. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie poradni w godzinach urzędowania tj. poniedziałek – czwartek w godzinach 8.00 - 17.00 oraz w piątek w godzinach 8.00 - 16.00.

6. Zgłoszenia podlegają rejestracji, a następnie realizacji wg kolejności w ramach ustalonych rejonów.

7. Czas oczekiwania na realizację zgłoszenia uwarunkowany jest ich ilością. Zainteresowani są informowani telefonicznie o terminie wizyty (dzień, godzina) na co najmniej tydzień przed wizytą.

8. W razie potrzeby poza kolejnością rozpatrywane są wnioski i zgłoszenia dotyczące:

  • spraw rozpatrywanych przez Zespół Orzekający (wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju),
  • interwencji kryzysowych (np. zagrożenie samobójstwem, depresja, przeżycia traumatyczne),
  • inne szczególne przypadki na podstawie przedstawionej dokumentacji (medycznej, sądowej).

9. Badania w zakresie wydania opinii o przyśpieszeniu lub odroczeniu obowiązku szkolnego przeprowadzane są od kwietnia do końca sierpnia każdego roku i oprócz zgłoszenia wymagają przedłożenia „Informacji o gotowości szkolnej” opracowywanej przez wychowawcę przedszkola.

10. Badania uczniów gimnazjum z problemami zdrowotnymi pod kątem doradztwa zawodowego przeprowadza się w miesiącach kwiecień-czerwiec po dołączeniu do zgłoszenia specjalistycznej dokumentacji medycznej od lekarza prowadzącego.

11. Badania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są indywidualnie lub grupowo.

12. Wszelkie formy terapii (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej) oraz treningi biofeedback realizowane są wg możliwości pracowników poradni uprawnionych do udzielania takich form pomocy po kwalifikacji przez nich wg odrębnych standardów .

13. Opinie, orzeczenia i informacje o wynikach diagnozy odbierane są osobiście przez wnioskodawców w sekretariacie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek - czwartek w godzinach 8.00 - 17.00 oraz w piątek w godzinach 8.00 - 16.00.

 

Nasz adres:

Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
w Łańcucie

ul. Mickiewicza 3
37-100 Łańcut

tel. 17 225-33-07
fax. 17 225-33-07

e-mail: poradniapplancut@gmail.com

 

 

Telefony zaufania:

Telefon Zaufania
dla Dzieci i Młodzieży:

116-111

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

ciekawe strony >>